Preventie- en integriteitsbeleid

1.0 Visie

De Nieuwerkerkse Gymnastiek Vereniging zet zich in voor een positieve sportcultuur waarin iedereen veilig en met plezier kan sporten. Een veilig gevoel in de sport wordt door ons nagestreefd door het voorkomen van kwetsuren en/of blessures en door het respecteren en waarderen van onze leden tijdens de sportbeoefening. Onze leden oefenen hun sport uit in een leuke, gezellige omgeving waarin niemand zich – op welke wijze dan ook – bedreigd voelt. We streven samen met de sporters naar het hoogst haalbare voor iedere sporter individueel en naar goede prestaties op wedstrijden, maar het plezier tijdens de lessen en trainingen en de onderlinge verbondenheid zijn voor ons belangrijker dan prestaties.

2.0 Definitie van grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering in verbale, non-verbale, digitale of fysieke vorm die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten, wat plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport. Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige, of kwetsende situatie wordt gecreëerd waaronder mede begrepen seksueel misbruik, pesten, bedreiging, discriminatie, mishandeling en belediging.

3.0 Doelen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

Alle assistenten en trainster(s) zijn op de hoogte van, en onderschrijven het preventie- en integriteitsbeleid van NGV.

Alle bij onze vereniging betrokken vrijwilligers zijn op de hoogte van ons preventie- en integriteitsbeleid van NGV.

Alle leden wordt via de website de mogelijkheid geboden om zich te informeren over ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Het is duidelijk voor ouders / verzorgers van minderjarige leden en voor meerderjarige leden waar zij onveilige situaties of grensoverschrijdend gedrag kunnen melden en bespreken.

Het melden van grensoverschrijdend gedrag is laagdrempelig.

Iedere melding van ongewenst gedrag wordt door het bestuur serieus genomen en  onderzocht. Er wordt contact opgenomen en onderhouden met degene die een melding doet en er wordt door het bestuur passende actie ondernomen. Naast de regelgeving (wetgeving, tuchtreglement, gedragsregels/code) is de ervaring van de sporter essentieel en staat het welbevinden van het lid centraal.

4.0 Borging van een veilig sportklimaat

 • Wij streven naar topprestaties op ieders niveau binnen een veilig sportklimaat
 • Er geldt een gedragscode voor train(st)ers en assistenten welke door hen wordt ondertekend.
 • Al onze trainers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) of deze is in aanvraag.
 • Trainers/trainsters staan bij ons in principe nooit alleen in de turnzaal. Alleen voor vakantietrainingen, ziekte of bij overmacht mag hierop een uitzondering worden gemaakt.
 • Alle groepen met minderjarige kinderen hebben les van meerdere trainers/assistenten.
 • Train(st)ers zijn gekwalificeerd. Kwalificaties zijn nader omschreven in het Bestuurshandboek.
 • Train(st)ers en assistenten delen tijdens de reguliere Leidingvergaderingen hun ervaringen.
 • Jaarlijks wordt er met elke train(st)er minimaal één evaluatiegesprek gehouden door de coördinator en een bestuurslid. Indien nodig komen in dit gesprek opleiding, coaching, pedagogische vaardigheden aan de orde.
 • Voordat een nieuwe train(st)er wordt aangesteld vindt er minimaal één kennismakingsgesprek plaats met de coördinator, minimaal één bestuurslid en de kandidaat. Naast de taak van de train(st)er, de beschikbaarheid en wederzijdse verwachtingen worden in dit gesprek de benodigde competenties en kwalificaties getoetst. Indien nodig worden er op basis van het gesprek referenties nagevraagd. De kandidaat wordt op de hoogte gesteld van de gedragsregels en gedragscodes van NGV. Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een VOG. Indien dit niet het geval is wordt er een VOG aangevraagd. Hiervoor dient de train(st)er de gedragscode van NGV te kennen en te ondertekenen.
 • Er geldt eveneens een gedragscode voor bestuursleden en andere vrijwilligers.
 • Er gelden huisregels voor leden welke onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen de vereniging en het lid
 • Halfjaarlijks worden er een evaluatiegesprekken gevoerd tussen de minderjarige selectieturnsters, hun ouder(s) en de train(st)er waarbij er onderling feedback wordt gegeven.
 • Meldingen van grensoverschrijdend gedrag kunnen – naar keuze – gedaan worden bij:
  • Bij de bestuursleden.
  • Bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon
 • De contactgegevens van de bestuursleden en vertrouwenspersoon zijn vermeld op onze website

Huisregels en gedragscodes

 

Huisregels voor leden, ouders en bezoekers

 1. Tijdens lessen, wedstrijden en activiteiten van NGV mag je jezelf zijn, heb je respect voor de ander en houd je rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 2. Wij hebben respect voor onze train(st)er(s) / begeleid(st)er(s) en de vrijwilligers
 3. Bij NGV zijn we vriendelijk, tolerant en behulpzaam. Iedereen en telt mee en iedereen is gelijk. Plezier, positiviteit en sportiviteit staan voorop bij onze lessen en activiteiten
 4. Wanneer iemand ongewenst gedrag vertoont dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 5. Wij helpen anderen om zich op gepaste wijze te gedragen en spreken iemand aan die dit niet doet.
 6. Meldingen van grensoverschrijdend gedrag kunnen gedaan worden bij een bestuurslid of de vertrouwenspersoon.
 7. Wij laten de kleedkamers, de accommodaties, toestellen, materialen en de omgeving netjes, schoon en heel achter.
 8. Wij gaan op correcte wijze om met door sponsoren ter beschikking gestelde kleding
 9. Opmerkingen, feedback, klachten, en ideeën kunnen gemeld worden aan het bestuur via bestuur@ngv-nieuwerkerk.nl of via het contactformulier van onze website
 10. Als vereniging zijn we afhankelijk van de belangeloze inzet van vrijwilligers. Van ouders/verzorgers en meerderjarige leden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren door zitting te nemen in het bestuur of één van onze commissies of zich – op ad-hoc basis – als vrijwilliger in te zetten.
 11. Tijdens wedstrijden of demonstraties dragen deelnemers de NGV gymkleding. Tijdens de lessen mag desgewenst andere turnkleding worden gedragen. Als schoeisel volstaan blote voeten of turnschoentjes.
 12. Tijdens wedstrijden dragen selectieturnsters het selectie turnpakje, eventueel met bijpassend broekje. Het NGV trainingspak en bijpassende sokken worden over de turnkleding heen gedragen bij de prijsuitreiking, op- en afmars.
 13. Wij vragen (ouders van) leden om de leiding tijdig te informeren bij verhindering van deelname aan de les
 14. Wij vragen je om in turnkleding op de aanvangstijd van de les klaar te staan.   Ouders/verzorgers mogen tot 5 minuten na aanvangstijd en vanaf 5 minuten voor de eindtijd in de zaal aanwezig zijn. Ouders/verzorgers die graag langer bij de les aanwezig willen blijven, overleggen dit met de trainster om onnodige afleiding tijdens de les te voorkomen.
 15. Elk lid wordt geacht de lidmaatschapsgelden binnen de gestelde termijnen te voldoen. Mocht zich een situatie voordoen waardoor dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@ngv-nieuwerkerk.nl om dit te bespreken en te overleggen over een mogelijke oplossing.
 16. Aanvragen van proeflessen, aanmelden en afmelden kan uitsluitend via de website https://www.ngv-nieuwerkerk.nl/

 

Gedragscode Train(st)er/assistent(e)

 1. Handelt in overeenstemming met de NGV Gedragscode.
 2. Kent de KNGU regels, richtlijnen en reglementen en past deze toe.
 3. Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren, zodanig dat het lid zich veilig en gerespecteerd voelt.
 4. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en veiligheidseisen.
 5. Heeft een voorbeeldfunctie. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol.
 6. Is zorgvuldig, oprecht en volledig bij het vermelden van ervaring en functies.
 7. Is zich bewust van machtsongelijkheid en mogelijk ook afhankelijkheid en misbruikt deze positie niet.
 8. Tast niemand in zijn/haar waarde aan en is tolerant. Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende, beledigende of intimiderende opmerkingen en gedragingen en sluit niemand buiten.
 9. Onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen en aanrakingen, ongewenste aanrakingen en seksueel misbruik.
 10. Gaat met respect om met de gymnast en met ruimtes waarin de gymnasten zich bevinden tijdens trainingen, wedstrijddagen, kampen, reizen uitjes en dergelijke.
 11. Ontvangt het minderjarige lid niet bij hem/haar thuis, zonder begeleiding of zonder vooraf verkregen toestemming van (een van) de ouder(s) / voogd en respecteert het privéleven van de gymnast.
 12. Beschermt leden naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode wordt nageleefd..
 13. Meldt (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag bij één van de daarvoor aangewezen personen.
 14. In gevallen waar de gedragscode niet (direct) in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leiding om in de geest van de gedragscode te handelen en dit zo nodig te bespreken met één van de daarvoor aangewezen personen.
 15. Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt aan leiding een gunst, geschenk, dienst of vergoeding aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij/zij dit onverwijld aan het bestuur.
 16. Biedt anderen geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 17. Is niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen tijdens trainingen, wedstrijddagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke. Rookt niet en drinkt geen alcohol in het bijzijn van minderjarigen. Ziet erop toe, dat minderjarige en jeugdige gymnasten geen alcohol drinken en/of roken.

 

Gedragscode bestuursleden

 1. Wij zorgen voor een veilige omgeving door een sfeer te scheppen waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 2. Wij zijn dienstbaar, door altijd in het belang van de leden van de vereniging of aangeslotenen te handelen.
 3. Wij zijn open door transparant te handelen en te communiceren, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en er inzicht bestaat in de besluitvorming. Bestuursbesluiten worden onderbouwd zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.
 4. Wij zijn zorgvuldig door respectvol te handelen en onze medemens gelijk te behandelen, door belangen op een correcte en eerlijke wijze te wegen en door correct om te gaan met vertrouwelijke informatie.
 5. Wij zijn betrouwbaar. Wij houden ons zich aan wet- en regelgeving, onze statuten en gedragscode, de reglementen-, regels- en besluiten van de KNGU en afspraken met derden.
 6. Wij voorkomen (de schijn van) belangenverstrengeling. Bestuursleden vervullen geen nevenfuncties die in strijd zijn met de functie binnen de vereniging en gaan geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn/haar functie binnen de vereniging. Wij nemen geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Wij geven uit hoofde van de functie geen geschenken en bieden geen diensten aan met het doel een oneigenlijk voordeel te behalen.
 7. Wij zijn een voorbeeld voor anderen. Wij gedragen ons hoffelijk en respectvol jegens onze medemens.
 8. Wij zien toe op de naleving van de wet, gedragsregels, gedragscodes en de KNGU regels en reglementen. Wij treden adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, train(st)ers, assistenten, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de vereniging. Wij zijn verantwoordelijk voor het opstellen en communiceren van gedragsregels en gedragscodes en de opvolging daarvan.
 9. Wij nemen (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus door te zorgen voor alertheid in de organisatie op onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag en door onverwijld en adequaat te handelen bij meldingen van ongewenst gedrag.
 10. Wij gaan in zee met integere train(st)ers, vrijwilligers, ondernemers, leveranciers en sponsors. NGV handelt intern en extern met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Wij doen –als er een vermoeden bestaat dat een persoon of organisatie mogelijk niet van onbesproken gedrag is – gedegen onderzoek voordat er een overeenkomst wordt gesloten.

 

Gedragscode vrijwilligers:

 1. Wij zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de leden zich veilig en gerespecteerd voelen.
 2. Wij onthouden ons ervan een lid te bejegenen op een wijze die de waardigheid aantast.
 3. Wij dringen niet verder door in het privéleven van leden dan functioneel noodzakelijk is.
 4. Wij onthouden ons van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van minderjarigen.
 5. Een minderjarige wordt niet op zodanige wijze aangeraakt, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. Wij zijn tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend gaan met respect om met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals kleedkamers, slaapzalen of hotelkamers.
 7. Wij verplichten ons om de leden naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zien er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij leden is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Wij onthouden ons van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen en aanrakingen, ongewenste aanrakingen en seksueel misbruik.
 9. Van gedrag dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode of andere bij NGV geldende gedragscodes en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, wordt direct melding gemaakt bij de daarvoor aangewezen personen.
 10. Vrijwilligers accepteren of geven geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In gevallen waar de gedragscode niet (direct) in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen onze verantwoordelijkheid om in de geest van de gedragscode te handelen dit te bespreken met een van de hiervoor aangewezen personen.

Vertrouwenspersoon

 

Gegevens vertrouwenspersoon :

Miranda van de Stadt
Tel. 06-13172386